AVISO LEGAL

1. INFORMACIÓN XERAL

Na Asociación Cultural Unión Musical Ponteledesma (en diante, A EMPRESA) creamos o presente Aviso Legal (en diante, o Aviso Legal ) coa finalidade de regular o acceso e uso ao presente sitio www.unionmusicalponteledesma.es, (en adiante, a Web).

2. DATOS IDENTIFICATIVOS

Os datos identificativos e de contacto do propietario e responsable da Web son os que figuran a continuación:
NOME DA EMPRESA: Asociación Cultural Unión Musical Ponteledesma
DIRECCIÓN: Auditorio Bernardo García do Ríos s/n, Gres, 36587 Vila de Cruces, Pontevedra, España
NIF/ CIF: G-36018695
Dirección de correo electrónico: umponteledesma@yahoo.es

3. ACCESO E UTILIZACIÓN DA WEB

3.1. Condicións
O acceso e utilización da Web está suxeito e, en consecuencia, rexerase por todo o contido no presente Aviso Legal, sen prexuízo das condicións particulares que sexan de aplicación a servizos concretos incluídos na mesma. O acceso e utilización da parte pública da Web polo Usuario é de carácter gratuíto, non requirindo para a súa visualización subscrición ou rexistro algún.

3.2. Maioría de idade
Mediante el acceso y uso de la Web, el Usuario manifiesta ser mayor de edad, de conformidad con su derecho propio, y garantiza disponer de la capacidad legal suficiente para vincularse por medio del presente Aviso Legal, así como para utilizar y, en su caso, contratar a través de la Web, de conformidad con las condiciones particulares que fueran de aplicación.

En caso de ser menor de edad, consulte los términos específicos en la política de privacidad.

3.3. Actualización del Aviso Legal
Mediante o acceso e uso da Web, o Usuario manifesta ser maior de idade, de conformidade co seu dereito propio, e garante dispoñer da capacidade legal suficiente para vincularse por medio do presente Aviso Legal, así como para utilizar e, no seu caso, contratar a través da Web, de conformidade coas condicións particulares que fosen de aplicación.

En caso de ser menor de idade, consulte os termos específicos na política de privacidade.

3.3. Actualización do Aviso Legal
A EMPRESA reservase a facultade de modificar e actualizar a información contida na Web, así como no presente Aviso Legal ou nas condicións particulares, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, sendo responsabilidade do Usuario revisalas no momento de cada acceso e/ou utilización, posto que, a utilización dos servizos significará a súa aceptación na versión do Aviso Legal ou condicións particulares que sexan vixentes no momento de uso ou contratación.

3.4. Exclusividade
A Web foi desenvolvida en exclusiva para o uso ou consumo propio de clientes finais e, por tanto, os servizos aos que se pode acceder a través da mesma, non van dirixidos a empresas intermediarias, salvo que as condicións particulares dalgún produto ou servizo indiquen expresamente o contrario. Por conseguinte, queda prohibido o uso dos produtos ou servizos por terceiros, tanto se é a título oneroso como gratuíto, xa sexa por medio da revenda, redistribución, subarriendo ou licenza, ou por calquera outro medio do que resulte que terceiros se beneficien dos mesmos. Neste sentido, o Usuario coñece e acepta, de forma expresa, que o acceso e a utilización da Web e dos seus servizos, ten lugar baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

4. OBRIGACIÓNS DO USUARIO

4.1. Veracidade da información
O Usuario declara e obrígase a que toda a información por el fornecida no curso da utilización da Web sexa certa, verdadeira, completa, precisa e que estea autorizado para divulgala.

4.2. Cumprimento da legalidade
O Usuario comprométese a utilizar a Web de conformidade coa lexislación vixente, co disposto no Aviso Legal e as condicións particulares, cando estas últimas sexan de aplicación, así como coa moral, a boa fe e a orde pública.

O Usuario obrígase a absterse de utilizar a Web con fins ilícitos, contrarios ao establecido no Aviso Legal e as condicións particulares que sexan de aplicación ou, de forma lesiva para os dereitos e intereses da EMPRESA ou de terceiros.

A EMPRESA resérvase o dereito para suspender, interromper, denegar ou retirar o acceso e/ou utilización da súa Web, en calquera momento e sen necesidade de preaviso, a todo Usuario que incumpra co presente Aviso Legal e/ou as condicións particulares cando resulten de aplicación.

4.3. Responsabilidade do Usuario
O Usuario deberá utilizar a Web e os seus contidos baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

O Usuario responderá polos danos e prexuízos de calquera natureza que A EMPRESA poida sufrir como consecuencia, directa ou indirecta, do incumprimento por parte do Usuario do Aviso Legal e/ou das condicións particulares cando resulten de aplicación.

5. GARANTÍAS DE USO DA WEB

A EMPRESA non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento da Web e dos produtos, servizos ou contidos ofrecidos na mesma, nin que o contido existente na súa Web non conteña erros ou non se atope actualizada, quedando exonerada de toda responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan orixinarse por tales circunstancias. A EMPRESA levará a cabo, sempre que non concorran circunstancias que o fagan imposible ou de difícil execución, e tan pronto teña noticias dos erros, desconexións ou falta de actualización dos contidos, todos aqueles labores tendentes a emendar os erros, restablecer o acceso e actualizar os referidos contidos.

LAsí mesmo, A EMPRESA non garante a fiabilidade técnica da súa Web, nin o acceso ás súas distintas páxinas, nin a fiabilidade dos contidos proporcionados por terceiros a través da Web, quedando exonerada, na medida en que o permita a lexislación vixente, de toda responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan orixinarse pola falta de certeza, veracidade, dispoñibilidade, continuidade, licitud, actualización e natureza de tales contidos.

A EMPRESA manifesta e garante que a súa Web dispón da tecnoloxía necesaria á data, para o acceso e/ou utilización da mesma. Con todo, A EMPRESA non garante a eventual existencia de virus ou outros elementos tecnolóxicos nocivos introducidos por terceiros que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos do Usuario.

6. DATOS DE CARÁCTER PERSOAL E COOKIES

Por unha banda, os datos de carácter persoal que introduza o Usuario gozarán dos dereitos e garantías establecidos na Política de Privacidade e, doutra banda, respecto ao almacenamento de cookies será de aplicación o disposto na nosa Política de Cookies.

7. DEREITOS DE PROPIEDADE

Todos os contidos da Web (incluíndo, sen carácter limitativo, bases de datos, marcas, logos, nomes comerciais, imaxes, debuxos, gráficos, arquivos de texto, audio, vídeo e software) son propiedade da EMPRESA, ou A EMPRESA foi debidamente autorizado para o seu uso, e están protexidos polas normas nacionais ou internacionais de propiedade intelectual e industrial. A compilación (entendéndose como tal a recompilación, ordenación e montaxe) de todo o contido da Web é propiedade exclusiva da EMPRESA, e atópase protexida polas normas nacionais e internacionais de propiedade industrial e intelectual.

Salvo que se diga expresamente o contrario neste Aviso Legal, prohíbese a copia ou reprodución, total ou parcial, dos contidos na Web, xa sexa no idioma orixinalmente publicado ou na súa tradución a outro idioma, así como se prohiben as obras derivadas e calquera divulgación pública, salvo que medie o consentimento previo e por escrito da EMPRESA. En ningún caso, a divulgación pública dos contidos da Web por parte da EMPRESA considerarase como unha renuncia ou cesión de dereitos.

A EMPRESA (o nome e o logotipo) é unha marca rexistrada propiedade da EMPRESA. Queda terminantemente prohibido, salvo que medie o consentimento previo e por escrito da EMPRESA, calquera outro uso do contido da Web, así como o seu propio deseño, configuración e forma de exposición, incluídas a título enunciativo e non limitativo, a reprodución, modificación, distribución, comercialización, transmisión, posterior publicación, exhibición ou representación total ou parcial do mesmo xa sexa con fins comerciais ou meramente divulgativos.

8. CONTIDOS DOUTROS SITIOS WEB

A Web pode poñer a disposición dos Usuarios enlaces a outros sitios web xestionados por terceiros, a través de dispositivos técnicos tales como, entre outros, ligazóns de hipertexto, banners, botóns, directorios e calquera outra ferramenta de procura que permita ao Usuario acceder a sitios web distintos da Web ou sitios web de terceiros (en diante, Links ). A utilización de Links non implica que exista dependencia coa EMPRESA, salvo que se diga expresamente o contrario, nin supón a aceptación, aval ou recomendación por parte da EMPRESA dos contidos ou servizos por eles ofrecidos, nin garantía algunha ao Usuario. Por conseguinte, o Usuario deberá valorar baixo a súa responsabilidade a navegación aos outros sitios web a través de devanditos Links, quedando A EMPRESA exonerada de toda responsabilidade en relación coa información, datos, arquivos, produtos, servizos e calquera clase de material existente nas páxinas ás que se acceda a través dos Links.

De igual forma, todos aquellos Links entre cualquier sitio web y la Web no implican, por su mera existencia, relación legal alguna entre la Web y la web que incorpore dichos Links, así como De igual forma, todos aqueles Links entre calquera sitio web e a Web non implican, pola súa mera existencia, relación legal algunha entre a Web e a web que incorpore devanditos Links, así como tampouco o coñecemento e aceptación por parte da EMPRESA da súa existencia e contido.

9. LIMITACIÓNS DE RESPONSABILIDADE

Na medida en que o permita a lexislación vixente, A EMPRESA exímese de toda responsabilidade derivada, a título enunciativo pero non limitativo:

De calquera erro, supresión, atraso ou anomalía que se poida producir na transmisión e funcionamento da Web, así como na prestación dos servizos ou produtos contratados pola Web, que teñan orixe en causas de forza maior ou fortuíta así como calquera outra causa allea á boa fe da EMPRESA (xa sexan problemas da internet, erros informáticos, avarías telefónicas, hackers, etc.), ou que fose causado por mala fe do Usuario.

Da utilización inadecuada que os Usuarios poidan facer da Web ou das webs de ligazón, e que resulten nunha infracción de dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial, ou noutros ilícitos civís ou penais.

Das reclamacións de terceiros que se deriven do uso indebido polo Usuario dos servizos ou produtos da EMPRESA ou que garden relación con estes.
Dos actos ou omisións de terceiros, con independencia de que estes puidesen manter algunha relación contractual coa EMPRESA.

Do acceso e uso da Web a contidos non aptos, así como o envío de datos, por parte de menores de idade, sen o consentimento dos pais ou titores, cando a Lei así o requira, sendo responsabilidade dos proxenitores ou titores exercer o control adecuado para que os menores ao seu cargo eviten o acceso e uso a contidos non aptos.
Dos erros ou omisións, ou desactualización dos contidos publicados na Web, a pesar de que A EMPRESA se compromete a revisar regularmente o contido da Web.

Dos datos incertos, imprecisos, incorrectos ou incompletos facilitados polo Usuario que impidan transmitir os produtos ou servizos contratados e/ou contactar co Usuario.
Co obxectivo de prestar un mellor servizo ao Usuario, A EMPRESA comprométese a facer os mellores esforzos en solucionar os problemas e incidencias que poidan xurdir no funcionamento da Web.