POLÍTICA DE PRIVACIDADE

En cumplimiento do establecido na Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999 de 13 de decembro, informámoslle que os datos personais que nos puidera facilitar durante a navegación polo noso Sitio Web (no momento de cumplimentar noso formulario de contacto ou ao enviarnos un correo electrónico), estos pasarán a formar parte dos ficheiros titularidade de Unión Musical Ponteledesma que han sido debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de datos e súas finalidades son:

Xestionar súa solicitude, así como a realización de actividades comerciais, promocionais e/ou publicitarias o enviarlle información que consideremos de su interese. Neste sentido, o usuario CONSINTE que os datos personaos aportados a través do sitio web unionmusicalponteledesma.es, sean incorporados aos ficheiros de titularidade de Unión Musical Ponteledesma e para eo envío de información comercial a través de internet, sms, fax ou cualquera outro medio.

Unión Musical Ponteledesma comprométese ao cumprimento do deber do secreto tratando os datos de forma confidencial e exclusivamente coa finalidade de informar ao público en xeral e promocionar súas actividades respeto dos datos de carácter persoal que puidese habernos facilitado e a cumprir co deber de establecer as medidas de seguridade apropiadas para evitar a súa pérdida e todo acceso non autorizado.

En caso de querer exercitar sues dereitos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, pode facelo enviando unha solicitude por escrito a Unión Musical Ponteledesma , ou a través do correo electrónico a umponteledesma@yahoo.es xunto co DNI ou otra proba válida en dereito.

Unión Musical Ponteledesma cancelará, borrará e/ou bloqueará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou haxan deixado de ser necesarios ou pertinentes para sua finalidade, de conformidade co previsto na lexislación en materia de protección de datos.

Así mesmo, Unión Musical Ponteledesma comprométese na utilización dos datos incluidos  no ficheiro, a respetar sua confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do ficheiro, así como a dar cumprimiento a sua obligación de gardarlos e adaptar todas as medidas de seguridade para evitar a alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado aos datos personais, habida conta en todo momento do estado da tecnoloxía, de acordo co establecido no Reglamento de Medidas de Seguridade 1720/2007 de 21 de decembro. No obstante, o anterior, as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables e poden existir filtracións por actuacións dolosas de terceiros.

FORMULARIO DE CONTACTO

A utilización de ciertos servizos solicitudes a Unión Musical Ponteledesma estarán condicionadas á previa cumplimentación do correspondente formulario. Toda a información que facilite o Usuario a través dos formularios do Sitio Web unionmusicalponteledesma.es aos efectos anteriores ou calesqueira outros deberá ser veraz. A estos efectos, o Usuario garantiza a autenticidade de todos aquelos datos que comunique e manterá actualizada a información facilitada, sendo responsable da información falsa ou inexacta que realice e dos perxuicios que cause a Unión Musical Ponteledesma.
Os campos sinalados con asterisco no formulario son obrigatorios polo que en caso de que o Usuario non facilite os datos correspondentes, Unión Musical Ponteledesma poderá denegar o correspondente servizo.

MENORES

Os menores de idade non poderán usar os servizos dispoñibles a través do Sitio Web sen a previa autorización de seus pais, tutores ou representantes legais, quenes serán os únicos responsables de todos os actos realizados a través do Sitio Web polos menores a seu cargo, incluindo a cumprimentación dos formularios cos datos personais de ditos menores e a marcación, no seu caso, das casillas que os acompañan. Neste sentido, e na medida en que a Unión Musical Ponteledesma non ten capacidade para controlar se os usuarios son ou no menores de idade,  advirtese de que deberán ser os pais e tutores quenes habiliten os mecanismos necesarios para evitar que os menores accedan ao Sitio Web e/o faciliten datos de carácter personal sen súa supervisión, non admitindo a Unión Musical Ponteledesma responsabilidade algunha ao respecto.

ACTUALIZACIÓN

É posible que se deba actualizar esta Política de Privacidade; polo que é es necesario que revises esta política periódicamente e si é posible cada vez que accedas ap Sitio Web co obxetivo de estar adecuadamente informado sobre o tipo de información recopilada e seu tratamento. Podes encontrar a Política de Privacidade ao pé do Sitio Web, xunto co Aviso Legal e a Política de Cookies.